Underudvalg til Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet har flere forskellige arbejdsgrupper nedsat, som på forskellig vis hjælper Vildtforvaltningsrådet i deres arbejde med at rådgive miljø- og fødevareministeren. Læs om de forskellige udvalg og deres kommissorier her. 

Ulvegruppen

Formål:

  • At gruppen fremover skal komme med forslag til en adaptiv forvaltningsplan, der kan tage vare på en levedygtig dansk delbestand af den centraleuropæiske ulvebestand i overensstemmelse med habitatdirektivet.

Formand: Jan Eriksen
Medlemmer: Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer.

Kommissorium og målsætningshieraki

Udsætningsudvalget (nedsat for 2018-2021)

Formand: Flemming Torp
Medlemmer: Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen

Den nationale hjortevildtgruppe og de regionale hjortevildtgrupper (fast siden 2004)

Formål:

  • At sikre en bæredygtig forvaltning af hjortevildt i Danmark, blandt andet ved at sikre en bæredygtig og demokratisk jagt samt at hjortevildt får udbredelse i nye danske lokalområder. 

Formand: Svend Bichel
Medlemmer: Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening og Miljøstyrlsen

Læs mere om den nationale hjortevildtgruppe og de regionale hjortevildtgrupper.

Vildtreservater (fast siden 2013)

Formål:

  • At drøfte og rådgive Naturstyrelsen om rammerne for opfølgning på forstrrelsestrusler i Natura2000-planer ved hjælp af reservatbekendtgørelser. 
  • At drøfte og rådgive Naturstyrelsen i spørgsmål om oprettelse eller ændringer af de bekendtgørelser om natur- og vildtreservater, der jf. ovenståenden arbejdes videre med i 1. planperiode som opfølgning på Natura2000-planer.

Formand: Christian Hjorth
Medlemmer: Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen

Kommissorium for vildtreservater.

Biotopplangruppen (fast)

Formål:

  • At håndtere regler vedrørende biotopplaner. Biotopplangruppen er en faglig gruppe under udsætningsudvalget. 

Formand: Søren Egelund Rasmussen
Medlemmer: Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen

Jagtprøvegruppen (fast)

Formål:

  • At udvikle og forbedre den skriftlige del af jagtprøven. Derudover regelforenkling, mere fleksibilitet i prøveafvikling og dokumentation af skydefærdigheder.

Formand: Søren Egelund Rasmussen
Medlemmer: Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen

Kommissorium for jagtprøvegruppen.

Jagttidsgruppen (januar-december 2019)

Formål:

  • At evaluere jagtttiden fastsat ved jagttidsrevisionen i 2018 på følgende arter; gårgås, sædgås, taffeland, bjergand, tyrkerdue, kronhjort, kronspidshjort, kronhind, kronkalv, ræv og hare.

Formand: Henrik Bertelsen
Medlemmer: Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen

Kommissorium for jagttidsgruppen.