Om Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljøministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i lov om jagt og vildtforvaltning.

Læs lov om jagt og vildtforvaltning hos Retsinformation

Læs Vildtforvaltningsrådets forretningsorden her

Rådets formand udpeges af miljøministeren. Rådets øvrige medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.

Vildtforvaltningsrådets medlemmer

 • Formand Jan Eriksen, tlf: 40332122,  jejaneriksen@gmail.com
 • Landbrug & Fødevarer (næstformand), husmand Henrik Bertelsen, tlf: 40374635, stavnsbjerg19@gmail.com
 • Landbrug & Fødevarer, formand for Sektion Større Jordbrug Helle Reedtz-Thott
 • Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
 • Danmarks Naturfredningsforening, medlem af hovedbestyrelsen Louise Holst Hemmingsen Villumsen
 • Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
 • Dansk Skovforening, formand Peter A. Busck
 • Dyrenes Beskyttelse, medlem af bestyrelsen Maria Vang Johansen
 • Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp

Pressemeddelelse: Jan Eriksen er genudpeget som formand

Underudvalg til Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet har flere forskellige arbejdsgrupper nedsat, som på forskellig vis hjælper Vildtforvaltningsrådet i deres arbejde med at rådgive miljøministeren. Læs om de forskellige udvalg og deres kommissorier her. 

Ulvegruppen

Formål:

 • At gruppen fremover skal komme med forslag til en adaptiv forvaltningsplan, der kan tage vare på en levedygtig dansk delbestand af den centraleuropæiske ulvebestand i overensstemmelse med habitatdirektivet.

Formand: Jan Eriksen
Medlemmer: Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer.

Kommissorium og målsætningshieraki

Udsætningsudvalget (nedsat for 2018-2021)

Formand: Flemming Torp
Medlemmer: Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen

Den nationale hjortevildtgruppe og de regionale hjortevildtgrupper (fast siden 2004)

Formål:

 • At sikre en bæredygtig forvaltning af hjortevildt i Danmark, blandt andet ved at sikre en bæredygtig og demokratisk jagt samt at hjortevildt får udbredelse i nye danske lokalområder. 

Formand: Jan Eriksen
Medlemmer: Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening og Miljøstyrelsen

Læs mere om de nationale hjortevildtgrupper og de regionale hjortevildtgrupper.

Læs kommissorium for Den Nationale Hjortevildtgruppe her.

Fastsættelse af jagttider

Vildtforvaltningsrådet er ansvarlig for indstillinger om ændringer af jagttider til den ansvarlige minister. Her kan du læse mere om Vildtforvaltningsrådets rolle i fastsættelse af jagttider.

Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider.

Læs mere om jagttider her.

Vildtforvaltningsrådets natursyn

 

1. Indledning

1.1 Baggrund

Med udgangspunkt i den offentlige debat, der har været og stadig verserer vedr. holdningen til nye dyr i den danske natur - f.eks. vildsvin, los, bæver og mink - besluttede Vildtforvaltningsrådet på sit møde den 3. december 1997 at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde et udkast til fælles natursyn for rådet, særligt med vægt på reintroduktion af pattedyr og fugle til den danske natur.